فرصت جدید و استثنایی برای فراگیری سنجش تخصصی مالیات

شرکت خدمات مشورتی استایچه با 12 سال تجربه و تخصص درخدمات مالی و مالیاتی ,افتخار دارد که به ادامه عرضه خدمات تخصصی مالیاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت خود; برای سومین بار برنامه آموزش تخصصی سنجش مالیات را برگذار مینماید

تاریخ و محل برگذاری برنامه آموزشی:از 30 جدی الی 3 دلو سال 1398 از 1:30 الی4:00 بعد از ظهر ,شرکت خدمات مالی استایجه

محتویات آموزش وسنجش مالیاتی
سنجش وخانه پری اظهارنامه سالانه-
سنجش و خانه پری بیلانس-
سنجش وخانه پری مالیه موضوعی معاشات-
سنجش وخانه پری مالیه موضوعی کرایه-
سنجش وخانه پری مالیه موضوعی قراردادی-
سنجش جرایم مالیاتی-
آموزش تعدیل جدید درقوانین-
پاسخ به سوالات اشتراک کننده گان –
راپوردهی آنلاین به ریاست عواید (E-Filing)سیستم –

نوت:در ختم برنامه سرتیفکیت نیز توضیح میگردد و همچنان فیس برنامه 2000 افغانی میباشد

برای ثبت نام و معلومات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه ویا به شماره های ذیل به تماس شوید

آدرس: منزل چهارم نتلینک پلازا، سرک 6 ، چهاراهی شهید، شهرنو، کابل افغانستان

شماره های تماس:0777202042 و 0766707676

info@staicha.afایمیل آدرس

A unique and great opportunity for learning professional tax calculation

Staicha financial consultancy is proud that with more than 12 years of experience and providing elite financial and taxation services; for the third time holds the professional tax calculation training.

Timing and address of training: 20th jan to 23th jan from 1:30pm to 4:00pm at Staicha financial consultancy

Details of Training:
 Filling and calculation of income tax return
 Preparing balance sheet
 Preparing of salary tax form
 Preparing of rent tax form
 Preparing of contract tax form
 Calculation of tax penalties
 Training on new law amendments
 Answer to participant’s questions
 E-Filing System

for further information please reach us in following contact:

Or contact us with following details:Add: 4th floor, Netlink plaza, 6th street, Shaheed square , Shahre_e_now,Kabul,Afghanistan

phone:077202042 and 0766707676

Email:info@staich.af

some photo of previous professional tax calculation training/ بعضی از تصاویر از جریان برنامه های آموزشی دوره گذشته

وقفه قهوه/Refreshment
Refreshment/وقفه قهوه