.اشتراک کننده گان دوره قبلی تریننگ مالیاتی در حال سمع پریزنتیشن

شرکت مشورتی استایچه با داشتن 11 سال تجربه و تخصص دربخش سنجش مالیاتی درنظر دارد تا به منظورَارتقاع ظرفیت دانش و فن سنجش مالیات برنامه آموزشی سه روزه را برگزار نماید.
:محتویات آموزش سنجش مالیات:
سنجش وخانه پری اظهارنامه سالانه-
سنجش و خانه پری بیلانس-
سنجش وخانه پری مالیه موضوعی معاشات-
سنجش وخانه پری مالیه موضوعی کرایه-
سنجش وخانه پری مالیه موضوعی قراردادی-
سنجش جرایم مالیاتی-
آموزش تعدیل جدید درقوانین-
پاسخ به سوالات اشتراک کننده گان –

فیس دوره آموزشی 3000 افغانی یا 40 دالر آمریکایی میباشد!

و در ختم برنامه برای اشتراک کنده گان سرتیفیکتیت فراغت توضیع میگردد.

برای ثبت نام بصورت آنلاین در لنک ذیل کلک کنید!

https://goo.gl/forms/n6UPTwEgSE6m7DSs1

و یا هم به آدرس ها ذیل مراجعه کنید!

تماس با ما:

آدرس: منزل چهارم نتلینک پلازا، سرک 6 ، چهاراهی شهید، شهرنو، کابل افغانستان

766 707 676(0)+

ایمیل آدرس  business@staicha.af       info@staicha.af

Staicha Consultancy with 11 years experience and proficiency in Taxation and Finance want to hold 3Days practical taxation Training
Details of Training:

-Filling and calculation of income tax return
-Preparing balance sheet
-Preparing of salary tax form
-Preparing of rent tax form
-Preparing of contract tax form
-Calculation of tax penalties
-Training on new law amendments
-Answer to participants questions

اشتراک کننده گان در حال صرف عصریانه